Notice: Undefined variable: analytics in /home/royaltires/public_html/catalog/view/theme/Bento/template/common/header.tpl on line 49Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/royaltires/public_html/catalog/view/theme/Bento/template/common/header.tpl on line 49

درباره رویال تایر


دردهه 80 ایرانی بازاررینگ ولاستیک خودروهای سنگین ونیمه سنکین شاهد  انقلاب بزرگ صنفی گردید که تمام محاسبات فعالان دراین عرصه رابهم ریخت وبه نوعی باعث روآمدن اصناف خردوبزرگ دراین بازار کسب وکارشد وآنان که جنین انقلاب وتحولی رادرک نمودن واقدام به سیاست گذاری درست درزمینه فعالیت خودشدند را به یکباره ازفرش به عرش رسانید که تابه امروز نیز این روند همچنان ادامه دارد البته نه به مانند بازارکاردردهه 80 واین تحول وانقلاب صنفی اصناف لاستیک فروش در رسته تامین رینگ ولاستیک سنگین همان واردنمودن تجهیزات تیوبلس تایرخودروهای سنگین ونیمه سنگین به ایران وراه یافتن به بازارکار

 

دردهه 80ایرانی که سالها ازتیوبلس خودروهای سبک می گذشت  به تازگی دستگاههای مکانیزه تیوبلس سنگین درآن سالها به ایران قدم نهادوفقط درانحصارافرادی معدودی کمترازانگشتان دست قرارداشت که با تجهیزخود اقدام به سرویسدهی خدمات تیوبلس به رانندگان کامیون وتریلرواتوبوس نموده بودند درحالی که اشتیاق روز افزون رانندگان سنگین روزبه روزبیشترمیشد ولی همچنان همان چند فعال دارای دستگاههای تیوبلس  سنگین دربازار باتمام نیرو وظرفیت خود اقدام به سرویسدهی می نمودندولی  مدتی بود که دیگر پاسخگو تمامی رانندگان سنگین  متقاضی تیوبلس  درچنین بازاری  هویدانبود درهمین ایام یعنی اواسط سال 1385 جوانی باحدود20سال سن تازه بازگشته ازخدمت سربازی باتجربه ای صنفی که چندساله قبل ازخدمت سربازی درلاستیک فروشی عموی خود کسب نموده بود با یکی ازدوستان صمیمی خود اقدام به تصمیمی بزرگ گرفتند واین تصمیم آنان یعنی پادرکفش بزرگان صنف رینگ ولاستیک فروشان آن دوران بود ولی بازخوردتصمیم بزرگ این دوجوان به غیراز تحول مثبت درکسب وکار زندگی شخصی خودشان برجای گذاشت مزیت بزرگی  برای اصناف لاستیک فروش بوجوداورد که به جراعت میتوان آن را چراغ راه پیشرفت وارتقای همکاران صنفی برشمرد این دوجوان باکمترین تجربه واندک سرمایه مالی ولی بانیت پاک وقاطعیتی خاص باجستجووپیگری مستمرتوانستند  با واردوتهیه کنندگان دستگاههای تیوبلس درزمینه خرید یکدستگاه تیوبلس موافقت آنان راکسب نموده وبا این حرکت  تابو شکنی توانست انحصارانجام خدمات تیوبلس تایرسنگین را ازدست چندنفر خاص خارج کنند .که درزمان خود ریسک بزرگ درسرمایه گذاری محسوب میشد اندکی ازاستارت وشروع بکارآنان بادستگاههای تیوبلس نگذشته بود که لاستیک فروشان جاده ساوه وشادآباد وقتی باچنین حرکت وتصمیمی ازجانب دوجوان کم تجربه درکارلاستیک باخبرشدند به خودآمده وفعل توانستن راصرف نموده واین جمله را دربین هم صنفی های خود به مثلی مبدل وپی درپی به یکدیگر میگفتند که مگرما چه چیز ازاین دوجوان کم داریم ووو آنان بتوانندباتجربه وسرمایه اندک خود درمدت زمان کوتاهی ازتمام ماسبق گرفته وماهمچنان دست روی دست سرنوشت خودرا به دست طالع وشانس بسپاریم از همین روی بود که آنان هم به خودجراعت چنین ریسکی درسرمایه گذاری رادادند وبااتکابه نتیجه کارمیلاد وشهاب اقدام به تهیه ادوات تیوبلس وانجام خدمات نمایند تابه امروز

    

                                                        نگارش محتوای صفحه (درباره  ما)بااجازه آقای میلادوشهاب توسط یکی ازهمکاران صنفی تنظیم گردیده